Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.png

 

Line.png

Trosolwg

 

Mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn gweithio gyda phartneriaid a phobl broffesiynol yn y diwydiant i gynnig cyfleoedd hyfforddi a pherfformio o'r radd flaenaf i rai o'n pobl ifanc fwyaf talentog. Mae'r Theatr Ieuenctid yn falch o'i rhestr ddisglair o gyn-aelodau sydd wedi mynd ymlaen i ragori fel perfformwyr, awduron a chyfarwyddwyr, gan gynnwys Michael Sheen, Rhys Ifans, Ruth Jones a Caroline Sheen ymysg eraill.

 Ers dros 40 mlynedd, mae'r rhaglen flaengar yma ar gyfer theatr ieuenctid wedi meithrin doniau ac uchelgais miloedd o bobl ifanc drwy ddarparu perfformiadau amrywiol a rhai sy'n cymryd risg ochr yn ochr â rhaglenni hyfforddi sy'n adeiladu llwybrau i'r diwydiannau creadigol.

Rydyn ni wedi ymrwymo i roi'r llwyfan i bobl ifanc rhwng 16 a 22 oed ffynnu beth bynnag fo'u cefndir a'u hamgylchiadau, ac rydyn ni'n ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn darparu rhaglen ddwyeithog o weithgarwch ar gyfer ein haelodau sydd wedi'i gwreiddio mewn rhagoriaeth.  

Beth mae bod yn aelod o Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn ei feddwl?

Bob blwyddyn rydyn ni'n cynnal clyweliadau ledled Cymru yn ystod yr Hydref i recriwtio ar gyfer yr ensemble y flwyddyn honno, ac mae'r bobl ifanc lwyddiannus yn dod yn aelod o'r Theatr Ieuenctid am naw mis. Mae bod yn aelod yn golygu eich bod yn cael mynediad, nid yn unig at gyfleoedd perfformio ar ddiwedd cwrs preswyl yr ensemble sy'n digwydd bob haf, ond hefyd mynediad at weithdai datblygu a dosbarthiadau meistr blaenllaw a chyfle i weithio ar y cyd â rhai o'r prif ymarferwyr sy'n gweithio yn y diwydiant heddiw. Mae bod yn aelod o'r Theatr Ieuenctid hefyd yn caniatáu i chi adeiladu eich rhwydweithiau creadigol a phroffesiynol, i gael cynigion gostyngol unigryw ar docynnau, i wneud ffrindiau newydd ac i gael cyfle i fwynhau'r rhaglen gymdeithasol amrywiol o weithgarwch.

Rhaglen ThCIC 2020

Yn 2020, mae Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Theatr Clwyd, un o'n cwmnïau theatr cynhyrchu mwyaf blaenllaw, ar raglen ensemble estynedig naw mis a fydd yn cynnwys pythefnos o ymarferion dwys ym mis Awst 2020 ac yna taith genedlaethol gyda chyd-gynhyrchiad gan Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru a Theatr Clwyd.  Bydd aelodau'r Theatr Ieuenctid yn 2020 yn dod yn rhan o gast o addasiad dwyieithog a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y Theatr Ieuenctid yn 2020 o dan arweiniad tîm o bobl broffesiynol flaenllaw o'r diwydiant o dan arweiniad Cyfarwyddwr Artistig Theatr Clwyd, Tamara Harvey.

Bydd elfennau eraill o brofiad yr ensemble yn cynnwys cyfres o ddyddiau hyfforddi a datblygu sy'n cael eu cynnal yn y gogledd a'r de rhwng mis Ionawr a mis Awst 2020. Bydd disgwyl i aelodau'r ensemble ymrwymo i o leiaf dri diwrnod o hyfforddi cyn y cwrs preswyl yn yr haf.

Orchestra.jpg
 
static1.squarespace.png

Dyddiadai allweddol

Dyddiadau Clyweliadau:

23 Tachwedd Casnewydd (PM)
30 Tachwedd Caerdydd (AM & PM)
1 Rhagfyr Abertawe (AM)
14 Rhagfyr Caernarfon (AM)
14 Rhagfyr Yr Wyddgrug (PM)
15 Rhagfyr Aberystwyth 

Diwrnodau Hyfforddi cyn y cwrs Preswyl: I’w gyhoeddi’n fuan.

Dyddiadau Cwrs Preswyl yr Haf (gan gynnwys dyddiadau'r daith) Theatr Clwyd, yr Wyddgrug Awst 17 – Medi 3)

Line.png

Ffioedd

Ffi Clyweliad £25
Ffi Aelodaeth ThCIC 2020 i’w gyhoeddi’n fuan

Mae eich ffi aelodaeth yn cynnwys yr holl gostau dysgu, llety, bwyd a phrydau, teithio yn ystod y cwrs preswyl a thaith y cynhyrchiad a phob gweithgaredd cymdeithasol.  Nodwch, oherwydd cefnogaeth hael gan ein cyllidwyr, mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn noddi rhan sylweddol o'r costau o fod yn aelod o un o'r ensembles ieuenctid cenedlaethol.

Rydyn ni'n awyddus i sicrhau na fydd neb yn cael ei atal rhag gwneud cais i fod yn aelod o Ensembles CCIC am resymau ariannol. Os yw incwm blynyddol eich cartref yn llai na £50,000, gallech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol. Ewch i dudalen CRONFA BWRSARIAETHAU CCIC i gael gwybodaeth lawn, gan gynnwys sut i hawlio cymorth tuag at gostau clyweliad a ffioedd aelodaeth.

Gofynion Myediad

  • Mae ceisiadau i CCIC yn agored i bobl sy'n byw yng Nghymru neu a aned yng Nghymru.  

  • Rydyn ni'n chwilio am berfformwyr ifanc talentog rhwng 16 a 22 oed sy'n byw yng Nghymru neu a aned yng Nghymru, sy'n cymryd rhan yn rheolaidd mewn dosbarthiadau drama drwy eu hysgol/coleg, ysgol berfformio breifat a/neu gyda'u cwmni perfformio ieuenctid lleol.   

  • Yr ystod oedran arferol ar gyfer yr ensembles ieuenctid cenedlaethol yw rhwng 16 a 22 oed. Ar gyfer cyrsiau 2020, rhaid i'r cyfranogwyr fod rhwng 16 a 22 oed ar 31 Awst 2020. Efallai y byddwn yn derbyn aelodau iau i'r ensembles os bydd doniau rhyfeddol ganddyn nhw. Bydd hyn yn ôl disgresiwn CCIC yn unig.

SUT I WNEUD CAIS

 
Pink+x2-1.png

Bydd Taith Glyweliadau'r Theatr Ieuenctid yn cael ei chynnal ym mis Tachwedd a Rhagfyr 2019 , gan ymweld â lleoliadau ledled Cymru. Gall y rhai sy'n dymuno gwneud cais ddewis dyddiad a lleoliad ar y ffurflen gais gychwynnol. 

Bydd dyddiadau a lleoliadau yn cael eu cyhoeddi'n fuan.

Fel rhan o'r clyweliad bydd angen i chi gymryd rhan mewn clyweliad 3 awr o hyd a fydd yn cynnwys elfen weithdy. Bydd manylion am beth sydd angen i chi ei baratoi ar gyfer y clyweliad yn cael eu cyhoeddi tair wythnos cyn y clyweliad. Bydd enwau'r ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr 2019. I gael gwybodaeth fanwl am sut i wneud cais a beth sydd angen i chi ei baratoi ar gyfer y clyweliad, ewch i CLYWELIADAU.