Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru.png

 

Line.png

Trosolwg

 

Mae Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn cynnig cyfleoedd hyfforddi a pherfformio o'r radd flaenaf i rai o'n dawnswyr ifanc mwyaf talentog. Mae'n tynnu ar egni a brwdfrydedd pobl ifanc dros ddawns a dawnsio, ac yn ei droi'n rym creadigol, cyfoes sy'n dathlu'r gorau o fyd dawns ieuenctid yng Nghymru heddiw.  

 

Ers ei sefydlu yn 2000, mae Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru wedi gweithio gyda rhai o goreograffwyr gorau gwledydd Prydain, gan gynnwys Wayne McGregor, Henri Oguike, Errol White, Theo Clinkard, Odette Hughes, Kerry Nicholls ac Eleesha Drennan.  

Rhaglen DGIC 2020

 

Yn 2020, bydd Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn gweithio gyda choreograffydd a gwneuthurwr ffilmiau blaenllaw i greu dawns ar ffilm a fydd yn cael ei dangos ar sgrin yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan arddangos rhai o'n dawnswyr ifanc mwyaf addawol.  

Bydd y cyrsiau preswyl dau gam yn rhoi blas i'r aelodau ar greu a datblygu dawns ar gyfer y sgrin. Bydd cyfle i'r aelodau ddatblygu a chryfhau eu techneg a'u llais artistig eu hunain drwy broses greadigol a fydd yn eu hymestyn a'u herio fel dawnswyr.

Ein nod yw cynnig profiad i aelodau a fydd yn rhoi blas ar fywyd fel dawnsiwr mewn cwmni, yn trochi dawnswyr mewn amgylchedd proffesiynol, ac yn rhoi cyfle iddyn nhw weithio gyda rhai o'r artistiaid dawns mwyaf cyffrous sy'n gweithio ym Mhrydain a'r tu hwnt. Ein nod yw ysbrydoli ein cenhedlaeth nesaf o ddawnswyr. 

Orchestra.jpg
 
Pink.png

Dyddiadai allweddol

Cam Un: Wythnos greu, Dydd Llun - Dydd Gwener, 17-21 Chwefror 2020 (cwrs preswyl 5 diwrnod)

Cam Dau: Wythnos Gynhyrchu, Dydd Sadwrn - Dydd Mercher, 4-8 Ebrill 2020 (cwrs preswyl 5 diwrnod)

 
Line.png
static1.squarespace-3.png

Ffioedd

Ffi Clyweliad £25 
Ffi Aelodaeth DGIC 2020 £550 

Mae eich ffi aelodaeth yn cynnwys yr holl gostau dysgu, llety, bwyd a phrydau, teithio yn ystod y cwrs preswyl a gweithgareddau cymdeithasol.   Nodwch, oherwydd cefnogaeth hael gan ein cyllidwyr, mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn noddi rhan sylweddol o'r costau o fod yn aelod o un o'r ensembles ieuenctid cenedlaethol.

  

Rydyn ni'n awyddus i sicrhau na fydd neb yn cael ei atal rhag gwneud cais i fod yn aelod o Ensembles CCIC am resymau ariannol. Os yw incwm blynyddol eich cartref yn llai na £50,000, gallech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol. Ewch i dudalen CRONFA BWRSARIAETHAU CCIC i gael gwybodaeth lawn, gan gynnwys sut i hawlio cymorth tuag at gostau clyweliad a ffioedd aelodaeth.

Gofynion Myediad

  • Mae ceisiadau i CCIC yn agored i bobl sy'n byw yng Nghymru neu a aned yng Nghymru. 

  • Rydyn ni'n chwilio am ddawnswyr ifanc talentog rhwng 16 a 22 oed sy'n byw yng Nghymru neu a aned yng Nghymru, sy'n cymryd rhan yn rheolaidd mewn dosbarthiadau dawns drwy eu hysgol/coleg, ysgol ddawns breifat a/neu gyda'u cwmni dawns ieuenctid lleol ar lefel ganolradd neu uwch.   

  • Yr ystod oedran arferol ar gyfer yr ensembles Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid yw rhwng 16 a 22 oed. Ar gyfer cyrsiau 2020, rhaid i'r cyfranogwyr fod rhwng 16 a 22 oed ar 31 Awst 2020. Efallai y byddwn yn derbyn aelodau iau i'r ensembles os bydd doniau rhyfeddol ganddyn nhw. Bydd hyn yn ôl disgresiwn CCIC yn unig.

SUT I WNEUD CAIS

 

Bydd Taith Glyweliadau DGIC yn cael eu cynnal ym mis Tachwedd 2019 ac yn ymweld â lleoliadau ledled Cymru. Gall y rhai sy'n dymuno gwneud cais ddewis dyddiad a lleoliad ar y ffurflen gais gychwynnol. 

 
PURPLE-1.png

Fel rhan o'r clyweliad, bydd angen i chi gymryd rhan mewn gweithdy clyweliad 2 awr o hyd, a fydd yn cynnwys dosbarth techneg dawns gyfoes a sesiwn greadigol. Bydd enwau'r ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr 2019. I gael gwybodaeth fanwl am sut i wneud cais a beth sydd angen i chi ei baratoi ar gyfer y clyweliad, ewch i CLYWELIADAU.