Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru.png

 

Line.png

Trosolwg

Sefydlwyd Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn 1945, gyda'i pherfformiad cyntaf yn 1946; hi oedd y gerddorfa genedlaethol ieuenctid gyntaf yn y byd.

Fel sy'n wir am bob un o ensembles CCIC, mae'r Gerddorfa'n datblygu profiad hyfforddi o'r radd flaenaf yn berfformiadau sy'n llawn egni ac angerdd ac yn gweithio gyda cherddorion proffesiynol o fri i helpu i gyflawni ei phrif nod strategol, sef Rhagoriaeth.

Mae cerddorion yn cael clyweliadau blynyddol mewn canolfannau ledled Cymru gyda thua 100 o gerddorion ifanc yn cael eu dewis yn seiliedig ar ofynion y repertoire.

 
static1.squarespace-2.png

Rhaglen CGIC 2020

PURPLE.jpg
 

Yn 2020, bydd y Gerddorfa'n gweithio am y tro cyntaf gyda'r arweinydd o Seland Newydd, Holly Mathieson. Mae Holly, sy'n byw yn Glasgow ar hyn o bryd, yn arwain rhai o gerddorfeydd symffoni mwyaf gwledydd Prydain yn rheolaidd, yn ogystal â gweithio'n helaeth ar draws y byd. Mae hi'n Gyd-Gyfarwyddwr Artistig Ensemble Nevis.

Yn ôl yr arfer, bydd y Gerddorfa'n gweithio gyda thîm o gerddorion proffesiynol o'r radd flaenaf yn ystod dechrau'r cwrs preswyl cyn mynd ymlaen i berfformio tri chyngerdd ar hyd a lled Cymru. Yn ogystal â pherfformiadau yn Neuadd Prichard-Jones ym Mangor a chyngerdd i gloi'r daith yn Neuadd Dewi Sant, bydd y Gerddorfa hefyd yn cloi Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi unwaith yn rhagor.

Yn ogystal ag ymarfer y prif repertoire ar gyfer y cyngherddau, bydd cyfle i'r aelodau archwilio, ymarfer a pherfformio cerddoriaeth siambr yn ystod y cwrs preswyl.

Orchestra.jpg
 
Loz_05.png

Dyddiadai allweddol

Cwrs Preswyl: 22 Gorffennaf – 2 Awst 2020

Cyngherddau:
30 Gorffennaf – Eglwys Gadeiriol Tyddewi (Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun)
1 Awst – Neuadd Prichard-Jones, Bangor
2 Awst – Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Line.png

Ffioedd

Ffi Clyweliad £25
Ffi Aelodaeth CGIC 2020 £560

Mae eich ffi aelodaeth yn cynnwys yr holl gostau dysgu, llety, bwyd a phrydau, teithio yn ystod y cwrs preswyl a gweithgareddau cymdeithasol.   Nodwch, oherwydd cefnogaeth hael gan ein cyllidwyr, mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn noddi rhan sylweddol o'r costau o fod yn aelod o un o'r ensembles ieuenctid cenedlaethol.

Rydyn ni'n awyddus i sicrhau na fydd neb yn cael ei atal rhag gwneud cais i fod yn aelod o Ensembles CCIC am resymau ariannol. Os yw incwm blynyddol eich cartref yn llai na £55,000, gallech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol. Ewch i dudalen CRONFA BWRSARIAETHAU CCIC i gael gwybodaeth lawn, gan gynnwys sut i hawlio cymorth tuag at gostau clyweliad a ffioedd aelodaeth.

Gofynion Myediad

 
Orange.jpg
  • Mae ceisiadau i CCIC yn agored i bobl sy'n byw yng Nghymru neu a aned yng Nghymru.

  • Yr ystod oedran arferol ar gyfer yr ensembles Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid yw rhwng 16 a 22 oed. Ar gyfer cyrsiau 2020, rhaid i'r cyfranogwyr fod rhwng 16 a 22 oed ar 31 Awst 2020. Efallai y byddwn yn derbyn aelodau iau i'r ensembles os bydd doniau rhyfeddol ganddyn nhw. Bydd hyn yn ôl disgresiwn CCIC yn unig.

  • Rydyn ni'n croesawu'n arbennig geisiadau gan bobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau a ddarperir gan ddarparwyr y Gwasanaeth Cerdd ac sy'n cefnogi gweithgareddau yn yr ysgol / coleg ac ar lefel y sir.

  • Dylai ymgeiswyr fod o safon gradd 8 fel arfer, er nad oes rhaid iddyn nhw fod wedi sefyll eu harholiad gradd 8 ar adeg y clyweliad

SUT I WNEUD CAIS

 

Bydd clyweliadau'r Gerddorfa'n cael eu cynnal drwy gydol mis Tachwedd 2019, gan ymweld â lleoliadau ledled Cymru. Dylai'r sawl sy'n dymuno gwneud cais lenwi'r ffurflen gais ar-lein lle bydd modd iddyn nhw ddewis o blith ystod o ddyddiadau a lleoliadau ar gyfer cael clyweliad. Bydd pob ymgeisydd yn cael gwahoddiad i glyweliad 20-25 munud o hyd lle bydd gofyn i chi berfformio dau ddarn o gerddoriaeth o'ch dewis, detholiad o raddfeydd/ymarferion technegol, darllen cerddoriaeth ar y pryd, a detholiad o gerddoriaeth i'w paratoi ymlaen llaw.

Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am ganlyniadau eu clyweliad ym mis Rhagfyr 2019. I gael gwybodaeth fanwl am sut i wneud cais a beth sydd angen i chi ei baratoi ar gyfer y clyweliad, ewch i CLYWELIADAU.