Prosiectau CCIC.png
 

Yn y sefydliad newydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, rydyn ni wedi datblygu rhaglen blwyddyn o brosiectau a digwyddiadau a fydd yn darparu llwybrau i ystod eang o bobl ifanc feithrin hyder, creadigrwydd, dyhead ac uchelgais a datblygu'u hymwneud gydol oes â'r celfyddydau.

Yn ogystal â'r cyrsiau preswyl blynyddol, rydyn ni'n creu prosiectau newydd sy'n rhoi pwyslais ar amrywiaeth a chynhwysiant. Mae ein prosiectau Music Futures a Sgiliau Côr diweddar, a dreialwyd yn 2019, yn arwydd o'n hymrwymiad i ehangu mynediad i'r Ensembles Cenedlaethol, i rannu'r arferion cynhwysol gorau ac i ddiogelu llwybrau datblygu ar gyfer ein pobl ifanc.  

Drwy gael rhaglen i Gymru gyfan, bydd CCIC yn parhau i herio'r rhwystrau daearyddol i gyfranogiad yn ein rhaglenni.

  • Byddwn yn parhau i sicrhau bod ein cynlluniau bwrsariaethau yn cael eu targedu at y rhai a fydd yn elwa fwyaf ar gymorth ariannol.

  •  Byddwn yn parhau i adeiladu ar ein hanes llwyddiannus o arwain y ffordd o ran cynnig cyfleoedd perfformio a datblygu rhagorol i bobl ifanc er mwyn sicrhau bod gyrfaoedd yn y diwydiannau creadigol yn cael eu hystyried yn bosib.

Os hoffech drafod syniad am brosiect cydweithio newydd gyda CCIC, mae croeso i chi gysylltu â ni: nyaw@nyaw.org.uk.

 

Côr Skills Workshop

Gyda chefnogaeth hael gan Sefydliad Garfield Weston, cynhaliodd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ei rhaglen datblygu corawl gyntaf erioed yn 2018/19.  

Line.png

Cerdd y Dyfodol

Yn 2019, fe ddathlon ni lwyddiant ein hensemble roc a phop cyntaf – Cerdd y Dyfodol -profiad creadigol a chydweithredol i bobl ifanc na fydden nhw fel arfer yn gallu manteisio ar unrhyw un o'r ensembles cenedlaethol.   

"DRWY GANOLBWYNTIO AR GYNHWYSIANT AC AMRYWIAETH, DRWY GYNNAL ARWEINYDDIAETH DDIWYLLIANNOL GREF AC YMRWYMIAD I GEFNOGI A DARPARU PROFIADAU YSBRYDOLEDIG, BYDD CELFYDDYDAU CENEDLAETHOL IEUENCTID CYMRU YN COFLEIDIO EI RÔL YN Y BROSES O GREU DYFODOL AMGEN I BOBL IFANC CYMRU O BOB CEFNDIR."

Gillian Mitchell, Prif Weithredwr CCIC

 
Pattern+4.png